Betingelser og vilkår FIRMA/PROFESJONELL

Betingelser og vilkår FIRMA/PROFESJONELL

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel på neglakademiet.no. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent de gjeldende betingelsene.

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer til de som er profesjonelle. Det vil si bedriftskunde, næringsdrivende og andre som har godkjent utdannelse innen bransjen (heretter benevnt som bedrift/profesjonell). Som bedrift/profesjonell vil du se din pris eks. mva, og eventuelle rabatter som er avtalt med NeglAkademiet AS. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på NeglAkademiet AS sin nettbutikk er bare tilgjengelig på norsk.

Vi leverer kun innen Norge, herunder fjerntliggende norske områder.

Definisjon av parter
Selger er NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo

E-post: kundeservice@neglakademiet.no
Telefon:23 25 36 36
Org.nr: 952503375MVA

Kjøper er den som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og har tilgang til priser eksklusive mva.

 

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Før du bekrefter din bestilling må du se over at alle opplysningene stemmer og at den er i overensstemmelse med din bestilling. Når du har bekreftet din bestilling, vil du få opp en spesifikasjon samt et referansenummer. Kort tid etter dette vil du motta en ordrebekreftelse på din registrerte e-post adresse.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som i tilfelle vil innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Priser

Alle priser er oppgitt eks mva. Alle priser er oppgitt eks frakt og behandlingsgebyr. Estimert frakt pris vises nederst i «kassen» ut fra valgte frakt- og betalingsmåte, før kjøpet bekreftes.

 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt og som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft.

 

Prisene er i stadig forandring, og vi tar derfor forbehold om prisendring uten forvarsel. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på enhver vare med bakgrunn i konkurranseforhold og mulige andre årsaker.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra NeglAkademiet AS sin side, som utgjør mer enn 10 % av normal utsalgspris, kan NeglAkademiet AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom forhåndsbetaling eller faktura for kredittgodkjente bedriftskunder. Ved faktura vil det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 50,- eks mva.

NeglAkademiet AS har salgspant i varer solgt på kreditt som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen. Det gjøres oppmerksom på at ubetalte fakturaer vil bli fulgt opp av Collectia AS etter forfall. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Etter forfall påløper forsinkelsesgebyr samt forsinkelsesrenter etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt i lov eller forskrifter.

Dagens satser:
Forsinkelsesgebyr for privatpersoner (EU-gebyr) kr 35,-
Forsinkelsesgebyr for bedrifter (EU-gebyr) kr 289,-
Rentesats ved forsinket betaling er 10,75%

Uavhentede pakker vil bli belastet med kostnaden forbundet med returfrakt pluss et behandlingsgebyr. Dette utgjør for tiden kr 150,- pr. uavhentet leveranse.

 

 

Adresseendring

Husk å bruke korrekt adresse og postnummer på din leveringsadresse. Du må selv fylle inn eller endre adressen i feltet adresse på ”Min side”. Adressen du velger som standardadresse vil bli brukt som standard faktura – og leveringsadresse ved fremtidige kjøp.

 

Frakt og levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Unntak; forsendelse av varer pr. brev skjer for kundens egen risiko.

Netto ordre på over kr 3500,- eks mva sendes fraktfritt (med unntak av noen få varer. Filtersystem er eksempel på en slik vare).

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

NeglAkademiet AS bruker Bring samt lokalt budfirma for levering i Oslo.

Husk å sjekke at orden har korrekt mottakernavn, leveringsadresse og postnummer.

Du kan velge mellom de ulike fraktmåter Bring tilbyr når du plasserer ordren i “Kassen”. Noen fraktmåter er kun tilgjengelige for enkelte postnummer og kundesegmenter, eller har begrensninger mht. vekt/volum. ”Volumvekt” eller “Volumberegning” er transportbransjens måte å regne om et volum til en beregnet vekt. Fraktberegnet vekt vil da være den høyeste av volumvekt og reell vekt.

Forsendelsestid varierer mellom de ulike fraktmåtene og avhenger av hvor i landet pakken skal sendes. Se transportørens egne informasjonssider for mer informasjon  bring.no

Fraktkostnader er spesifisert i ordrebekreftelsen og er synlig før bestillingen bekreftes. Kostnadene vil variere i forhold til vekt på varen, hvor du bor og hvilken fraktmåte som benyttes.

Dersom du ikke er tilgjengelig på leveringstidspunktet ved “Pakke til bedrift” (bedriftspakke dør til dør) eller at du har oppgitt feil leveringsadresse og dette medfører at transportør må frakte varene tilbake til terminalen, vil transportørs merkostnad bli fakturert pluss et behandlingsgebyr. Behandlingsgebyret utgjør for tiden kr 150,- eks. mva.

Uavhentede pakker vil bli belastet med kostnaden forbundet med returfrakt pluss et behandlingsgebyr. Behandlingsgebyret utgjør for tiden kr 150,- eks. mva pr uavhentet leveranse.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos NeglAkademiet AS, er ansvarlig for betaling av de produkter NeglAkademiet AS leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang til NeglAkademiet AS sin bestillingstjeneste, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra NeglAkademiet AS sin side.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

Garanti og reklamasjon ved næringskjøp

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpsloven § 32. Det også reklamasjonsrett ved næringskjøp. Reklamasjonsretten gir deg rett til å få utbedret feil og mangler som skyldes produksjonsfeil eller svakhet i produktet. Denne reklamasjonsretten er regulert av kjøpsloven.

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven.  Bedrifter/profesjonelle forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedrift/profesjonell skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 – åtte dager – etter mottak reklamere eventuelle avvik.

NeglAkademiet følger produsentens fastsatte garanti på ventilasjonsanlegg, UV lamper og andre elektriske artikler. Neglakademiet gir ikke bedrifter/profesjonelle eller dens kunder egen garanti på produktene.

 

Garantien gjelder ikke

  • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • Kostnader for reparasjon ved et annet sted en det som er avtalt
  • Reisekostnader.
  • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige bruk.
  • Dersom varen er levert til reparasjon og testes feilfri i henhold til feilbeskrivelsen som var gitt med varen, vil det faktureres et testgebyr samt returporto. Gebyret blir beregnet ut ifra arbeidstid brukt for å gjennomføre testing. Minimumsbeløpet er kr 160,-

 

Mangelfull eller feil vare

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i samme stand og mengde. Forsendelsen skal i tillegg til produktene inneholde returskjema med returnummer.  Feil eller mangel rapporteres til kundeservice@neglakademiet.no. Du vil ved godkjent retur motta et returnummer.

Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen innen 8 – åtte – virkedager regnet fra levering. Når NeglAkademiet foretar retting eller omlevering kan ikke bedriften/profesjonelle gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldene.
Skriv ut returskjema her

Haster leveransen, tar du kontakt med kundeservice@neglakademiet.no så vil vi assistere deg.

 

Ansvarsbegrensning

NeglAkademiet AS fraskriver seg ansvar direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket vare. NeglAkademiet AS sitt erstatningsansvar er begrenset opp til fakturert verdi av gjeldende vare. NeglAkademiet AS er ikke erstatningspliktig for kjøpers indirekte tap eller skade på eiendom forårsaket av produkter levert fra NeglAkademiet AS.

 

Produktansvar

Hvis de solgte produkter volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmenhet med rimelighet kunne vente, er NeglAkademiet erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr 104 om produkt ansvar. Andre følgeskader erstattes http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-12-23-104

 

Ekstraordinære forhold

NeglAkademiet AS er kun ansvarlig for tap av eller mangler ved skader på varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra NeglAkademiet AS sin side. Dette gjelder likevel ikke hvis NeglAkademiet AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor NeglAkademiet AS sin kontroll, og som NeglAkademiet AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

NeglAkademiet AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra NeglAkademiet sin side.

 

Endring i vilkårene

NeglAkademiet AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Skulle NeglAkademiet bli forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller bli satt i en situasjon hvor leveringsplikt vil være urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller uforvarende kommer i enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over; så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er NeglAkademiet AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle eller ikke-leverte vares hørende kjøpesum.

 

Forbehold

NeglAkademiet AS reserverer seg mot følger av trykkfeil og feilprissettinger på sin nettside og forbeholder seg retten til å avvise ordre på varer som er feilaktig angitt eller feilaktig priset. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er NeglAkademiet AS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte, uten at dette er gitt adgang til i henhold til ufravikelig lovgivning eller i henhold til uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra NeglAkademiet AS.

 

Personvernerklæringen

Ved å registrere seg som kunde hos NeglAkademiet AS aksepterer du at NeglAkademiet AS behandler dine personopplysninger i henhold til personvernerklæringen, og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.

 

Cookie Policy

Vi bruker cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.Informasjonene er innsamlet passivt og lagres i såkalte cookies, eller informasjonskapsler, som er en liten tekstil som lagres på din harddisk. Den kan ikke benyttes til å identifisere deg, men enheten du benytter. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår Cookie Policy

.

Personvern:    NeglAkademiet benytter Cookies    Les mer om vår bruk av cookies