Reklamasjon og retur

Reklamasjon og retur

Her vil du finne betingelser for garanti, reklamasjon og retur på produkter kjøpt fra NeglAkademiet sin nettbutikk. Finn svar på ofte stilte spørsmål rundt angrerett og hjelp ved mangelfulle eller skadde vareforsendelser.

 

Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Det betyr at selgeren må være yrkesselger og at varen i hovedsak er til personlig bruk.

I NeglAkademiet AS sin nettbutikk vil det si at det er kun kunder som er definert som konsumer altså de som ikke er utdannet i faget og får oppgitt prisen på produktene ink mva som kan benytte seg av angrerettloven.

Angrerett gjelder ikke for de som i vår nettbutikk defineres som profesjonelle det vil si bedriftskunder, næringsdrivende og andre som er utdannet innen bransjen. Logger man på som profesjonell og kjøper produkter til grossistpris, priser oppgitt eks mva er dette ikke ment kun tilpersonlig bruk og angreretten kan ikke benyttes.

 

Betingelser ved angrerett for konsumkunder

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema Angerett som her beskrevet gjelder kun der kontraktsummen, det vil si verdien av den leverte vare, tillagt frakt og tileggskostnader som forbruker skal betale, er over kr 300,- ink mva.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på.

Betingelser for retur ved angrerett

Eventuell returforsendelse må betales av kunden. Dette gjelder likevel ikke i tilfeller hvor varen grunnet selve leveringen ikke lar seg levere tilbake eller hvor varen forringes raskt, jfr. Angrerettl. § 12 b, og c.

Det kan være fornuftig å ta vare på originalemballasjen dersom du ikke er sikker på at du vil beholde varen.

Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelse til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr etc. (NB! Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.) Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med en kopi av angrerettskjemaet.

Du kan ikke benytte angreretten dersom varen er forringet eller skadet så den ikke kan leveres tilbake i ”tilnærmet samme stand og mengde”, om dette skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra din side. Dette betyr at du kun har lov til å teste varen, men ikke har lov til å ta varen i bruk som din egen.

 

Hva er Angrerett

 • Angrerett er noe annet enn reklamasjonsrett eller bytterett.
 • Angrerettloven gir deg mulighet til å komme ut av et kjøp uten at du behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor du vil gå fra kjøpsavtalen.
 • Du kan i ro og mak undersøke varen for å gjøre deg opp en formening om du ønsker å beholde den. Ønsker du å returnere varen, må den være i tilnærmet samme stand og mengde som da du mottok den.
 • Du har angrerett i 14 dager, og det forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du har mottatt leveransen gir oss melding om dette. Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den likevel slik at den løper ut den nærmeste virkedagen som følger etter (angrefrist).
 • Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst.
 • Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.
 • Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt.
 • Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren.
 • Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

 

Hvordan går du frem om du angrer?

 • Vi må få beskjed om at du angrer kjøpet senest den dagen angrefristen utløper.
 • Det kreves ikke at angreskjema benyttes, det er nok om selger får beskjed over telefon.
 • Av bevismessige grunner kan det likevel være lurt å gi skriftlig beskjed, særlig om kjøpet gjelder kostbare gjenstander. Bruk gjerne angrerretsskjema eller kontakt oss på kundeservice@neglakademiet.no

 

 

Mangelfull eller feil vare

 • Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Forsendelsen skal i tillegg til produktene inneholde returskjema med returnummer.
 • Feil eller mangel rapporteres til kundeservice@neglakademiet.no. Du vil ved godkjent retur motta et returnummer.
 • Ved retur av mangelfull eller feilsendt vare legges returskjema påført returnummer ved forsendelsen. Haster leveransen tar du kontakt med kundeservice@neglakademiet.no så vil vi assistere deg.
 • Dersom varen er mangelfull eller feilaktig vil du få returnert fraktutlegg etter Postens satser for “Pakke til bedrift”. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.
 • Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
 • Skriv ut returskjema her

 

Skade på varen

 • Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Det skal da registreres et skadeskjema på postkontoret og varen returneres. I tillegg skal det sendes en melding til kundeservice@neglakademiet.no med informasjon om ordrenummer, sporingsnummer på pakken og hvilken skade som har oppstått.
 • Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen, inklusiv emballasjen, tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av deres standard skadeskjema.

 

Garanti

NeglAkademiet AS gir produsentens garantier.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for vare etter forbrukerkjøpsloven.

Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.

Garantien gjelder ikke

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet sted enn det som er avtalt
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av feilaktig bruk.
 • Dersom varen er levert til reparasjon og testes feilfri i henhold til feilbeskrivelsen som var gitt med varen, vil det faktureres et testgebyr samt returporto. Gebyret blir beregnet ut ifra arbeidstid brukt for å gjennomføre testing. Minimumsbeløpet er 160,-.

NeglAkademiet AS svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.

Garanti og reklamasjon ved næringskjøp

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpsloven § 32. Det er også reklamasjonsrett ved næringskjøp. Reklamasjonsretten gir deg rett til å få utbedret feil og mangler som skyldes produksjonsfeil eller svakhet i produktet. Denne reklamasjonsretten er regulert av kjøpsloven.

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven.  Bedrift/profesjonelle forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedrift/profesjonell skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak, reklamere enentuelle avvik.

NeglAkademiet følger produsentens fastsatte garanti på ventilasjonsanlegg, UV/LED lamper og andre elektriske artikler. Neglakademiet gir ikke bedrifter eller dens kunder egen garanti på produktene.

Garantien gjelder ikke

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet sted enn det som er avtalt.
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av feilaktig  bruk.
 • Dersom varen er levert til reparasjon og testes feilfri i henhold til feilbeskrivelsen som var gitt med varen, vil det faktureres et testgebyr samt returporto. Gebyret blir beregnet ut ifra arbeidstid brukt for å gjennomføre testing. Minimumsbeløpet er kr 160,-.

NeglAkademiet AS svarer ikke for tap i næringsvirksomhet

 

 

Reklamasjoner

En reklamasjon er kort fortalt en erklæring om innsigelser vedrørende en kontraktsgjenstand, og gir deg mulighet til å klage til selgeren ved feil eller mangler på varen eller tjenesten som du har kjøpt. Det er altså et krav som følge av feil eller mangler ved en vare eller tjeneste. Retten til å fremme kravet følger av norsk lov (kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven m.fl.).

Reklamasjonsretten som følger avforbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år.

 

Alminnelig virkeområde

Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det vil si at du ikke er utdannet eller driver virksomhet innen faget, og du i vår nettbutikk ser priser på alle produkter du har lov til å kjøpe inklusive mva.

Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. Ansvaret gjelder ikke når selgeren selv opptrer i næringsvirksomhet.

Loven gjelder bytte av ting så langt den passer.

 

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonene, melding om feil og mangler ved produktene sendes oss skriftlig til kundeservice@neglakademiet.no

 

Forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

 1. holde kjøpesummen tilbake etter § 28
 2. velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
 3. kreve prisavslag etter § 31
 4. kreve heving etter § 32
 5. kreve erstatning etter § 33

Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

 

Gjennomføring av avhjelp (Retting eller omlevering)

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Hvis selgerens avhjelp (retting eller omlevering) vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med NeglAkademiet AS, betaler ikke NeglAkademiet AS disse utgiftene.

Det er kundenes ansvar å ta vare på originalemballasjen hvis det skulle oppstå en mangel av en art som gjør at tingen må returneres.

Dersom tingen er levert til reparasjon og testes feilfri eller at mangel/skade som har oppstått ikke dekkes av garanti vil det faktureres for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, samt returporto.

 

Reklamasjon og garanti ved næringskjøp

Ved salg til næring gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpsloven § 32. Det også reklamasjonsrett ved næringskjøp. Reklamasjonsretten gir deg rett til å få utbedret feil og mangler som skyldes produksjonsfeil eller svakhet i produktet. Denne reklamasjonsretten er regulert av kjøpsloven.

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven.  Bedrift/profesjonelle forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedrift/profesjonell skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

NeglAkademiet følger produsentens fastsatte garanti på ventilasjonsanlegg, UV lamper og andre elektriske artikler. Neglakademiet gir ikke bedrifter eller dens kunder egen garanti på produktene.

 

Garantien gjelder ikke

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet sted en det som er avtalt
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige bruk.
 • Dersom varen er levert til reparasjon og testes feilfri i henhold til feilbeskrivelsen som var gitt med varen, vil det faktureres et testgebyr samt returporto. Gebyret blir beregnet ut ifra arbeidstid brukt for å gjennomføre testing. Minimumsbeløpet er 160,-.

NeglAkademiet AS svarer ikke for tap i næringsvirksomhet

 

Har du spørsmål til våre betingelser for garanti, reklamasjon og retur på produkter kjøpt i NeglAkademiet sin nettbutikk, kontakt oss på kundeservice@neglakademiet.no

 

Betingelser for reklamasjon og retur - NeglAkademiet.

Tilbake til informasjonssenteret

 

Personvern:    NeglAkademiet benytter Cookies    Les mer om vår bruk av cookies